Lecturer

Phone: 13006181706

Email: water86@126.com

Academic Areas: Water treatment technology and energy conservation

Research Interests:

Selected Publications

[1] Zuo Jiao-lan, Chen Han, Zhang Bei Ping, Zhang Shuang Fu, Shi Yong Jian. Preliminary research on ammonia reclaim from landfill leachate by vacuum technique. iCBBE 2009 ( EI)

 [2] Jun Li, Tao Tao, Xue-bin Li, Jiao-lan Zuo. A spectrophotometer method for determination of chemical oxygen demand using home-made reagents[J]. Desalination, 2009, 239: 139-145

 [3] Zong-Ping Wang, Li-Zhi Huang, Tao Tao, Sili Fu, Jiaolan Zuo, Bo Lv. Treatment of landfill leachate by combined photo oxidation and biological anaerobic-aerobic method. iCBBE 2009, (EI)

 [4] Yin Yang Jiakuan Yang  Jiaolan Zuo   Ye Li  Shu He Xiao Yang  Kai Zhang  Study on two operating conditions of a full-scale oxidation  ditch for optimization of energy consumption and effluent quality by using CFD model[J]      water research  2 0 1 1 ( 4 5 ) 3 4 3 9 --3 4 5 2 

 [5] Peng liao, Songhu Yuan, Man Tong, Huayun Long, Jiaolan Zuo, Wenbiao Zhang. Bamboo juice enhanced desorption of heavy metals from soil Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Mgmt[J] 2013.17:45-51

 [6] Cuixia Liu, Zhiquan Hu, Jiaolan Zuo, Mian Hu and Bo Xiao tenRemoval of Zn(II) from simulated wastewater using an  algal biofilm [J]  water science  and technology 2014  70(8)1383—1390

 [7]Zongping Wang, Yizhou Guo, Yiqun Chen, Shengwen Liang, Jiaolan Zuo, Xiaowen Yu, Simulated Sunlight Enhanced X3B Degradation by Persulfate Activated with Steel Slag, [J]Journal of Environmental Engineering, 142(2016), 04015048.

 [8]Guowen Yu  Beiping Zhang  Xiejuan Lu  Jia Li Jingwen Chen Jiaolan Zuo     

    Efficient removal of phosphorus in bioretention system by sludge            

    pyrolysis residue   [J] Arab J Geosci DOI 10.1007/s12517-014-1462-3 

 [9]Zuo, K.; Wang, Z.; Chen, X.; Zhang, X.; Zuo, J.; Liang, P.; Huang, X., Self-driven desalination and advanced treatment of wastewater in a modularized filtration air cathode microbial desalination cell[J]. Environ. Sci. Technol. (received)

Login and edit information